Como instalar MongoDB 6.0 en Debian 11 Bullseye

MongoDB é un poderoso sistema de base de datos orientado a documentos. Clasificada como base de datos NoSQL, MongoDB evita a estrutura tradicional de base de datos relacional baseada en táboas en favor de documentos tipo JSON con esquemas dinámicos (MongoDB chama a isto BSON), integrando os datos en certos tipos de aplicacións de xeito máis sinxelo e rápido. Aínda que utiliza memoria para o almacenamento, tamén pode escribir datos no disco para que perdure máis aló da vida útil do proceso. Ademais da súa velocidade e flexibilidade, a outra vantaxe principal de MongoDB é a súa activa e vibrante comunidade de código aberto, con controladores e ferramentas para moitas linguaxes de programación. Como resultado, MongoDB converteuse nunha das bases de datos máis populares para aplicacións web modernas.

O seguinte tutorial ensinarache como instalar MongoDB 6.0 Debian 11 Bullseye Desktop ou Server importando o repositorio da comunidade e instalando e protexendo o software.

Instalar paquetes necesarios

O primeiro paso é instalar as dependencias necesarias durante a instalación; use o seguinte comando para instalar ou comprobar que están presentes.

sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common gnupg gnupg2 apt-transport-https curl -y

Importar o repositorio de MongoDB

Antes de instalar a última versión da comunidade da serie MongoDB 6.0, terás que instalar a clave GPG de MongoDB necesaria co seguinte.

curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.0.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/mongodb-6.0.gpg > /dev/null

A continuación, engadirá o repositorio que admite arquitecturas amd64 ou arm64.


echo 'deb [arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-6.0.gpg] http://repo.mongodb.org/apt/debian bullseye/mongodb-org/6.0 main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.0.list

Antes de instalar, é unha boa idea actualizar a súa apt-cache.

sudo apt-get update

Instalar MongoDB 6.0

Unha vez que teñas importado o repositorio, podes instalar o software MongoDB. A instalación instalará o seguinte.

Os seguintes paquetes instalaranse como parte do paquete MongoDB-org.

 • mongodb-org-server – O daemon do servidor MongoDB.
 • mongodb-org-mongos – O daemon MongoDB Mongos.
 • monodb-org-shell – O shell de MongoDB.
 • ferramentas monodb-org – Contén ferramentas para importar, exportar e outras utilidades.

No seu terminal, use o seguinte comando para comezar.

sudo apt install mongodb-org -y

Para iniciar e activar MongoDB, use o seguinte comando.

sudo systemctl enable mongod --now

Verifique a instalación probando a conexión da base de datos e a comprobación da versión co seguinte comando de terminal.


mongosh --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

Exemplo de saída:

Como instalar MongoDB 6.0 en Debian 11 Bullseye

Comprobe o estado do servizo de MongoDB 6.0

Antes de continuar, recoméndase comprobar o estado de MongoDB aínda que fixeches unha proba de conexión para asegurarte de que todo funciona.

systemctl status mongod

Exemplo:

Como instalar MongoDB 6.0 en Debian 11 Bullseye

Os seguintes comandos proporcionarán operacións systemd na xestión do servizo MongoDB.

Para iniciar MongoDB:

sudo systemctl start mongod

Para deter MongoDB:


sudo systemctl stop mongod

Para habilitar MongoDB ao iniciar o sistema:

sudo systemctl enable mongod

Para desactivar MongoDB ao iniciar o sistema:

sudo systemctl disable mongod

Para reiniciar o servizo MongoDB:

sudo systemctl restart mongod

Configura a seguridade de MongoDB

O seguinte na configuración de MongoDB é a necesidade de modificar o ficheiro de configuración de MongoDB nomeado mongod.conf, que se atopa no directorio /etc. Descomentarás a sección de seguridade ou, se non, calquera usuario do sistema accederá a calquera base de datos e realizará calquera acción, deixando as bases de datos máis expostas a posibles ataques.

Abre o ficheiro mongod.conf usando o editor nano.

sudo nano /etc/mongod.conf

A continuación, quite o comentario da seguinte liña e engada autorización: habilitada como segue.


security:
  authorization: enabled

Exemplo:

Como instalar MongoDB 6.0 en Debian 11 Bullseye

Unha vez completado, realice un reinicio do servizo MongoDB usando o seguinte comando systemctl.

sudo systemctl restart mongod

Crear usuario administrador en MongoDB

Por defecto en MongoDB, a conta de administrador non é segura, polo que se habilitou a autorización. Debes crear unha conta para acceder á base de datos de administración de forma segura.

mongosh

Por favor, teña en conta que o comando mongo está obsoleto. Debes usar o comando mongosh en cambio. Lembra isto; podes velo aquí dende o web oficial.

Agora, dentro do shell de MongoDB, conéctese á base de datos de administración.

use admin

Exemplo de saída:


Como instalar MongoDB 6.0 en Debian 11 Bullseye

A continuación, escriba o seguinte para crear unha nova conta de usuario de Mongo. Para o titorial, farase un usuario mongouser.

db.createUser(
  {
   user: "mongouser", 
   pwd: "PASSWORDCHANGE", 
   roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
  }
 )

Lembra, cambia o pwd: "CAMBIO DE CONTRASEÑA", non copie isto cegamente sen editar primeiro e, opcionalmente, cambie o nome do administrador se o desexa.

Exemplo de saída se ten éxito:

Como instalar MongoDB 6.0 en Debian 11 Bullseye

Agora podes saír de MongoDB co seguinte.

quit()

A continuación, proba MongoDB coa nova conta que creaches o estado de conexión.

mongosh --port 27017 --authenticationDatabase "admin" -u "mongouser" -p

Exemplo de saída:


Como instalar MongoDB 6.0 en Debian 11 Bullseye

A saída anterior indica que o usuario mongouseiro conectouse á base de datos administrativa. Isto é, por suposto, só unha proba. Podes renomear as bases de datos e renomear os usuarios como o farías no futuro.

Para saír de MongoDB co seguinte.

quit()

Como actualizar MongoDB

As actualizacións realízanse co comando de terminal estándar sudo apt update and upgrade.

sudo apt update && sudo apt upgrade 

As novas versións veñen con frecuencia, dado que estás a usar a Community Edition. Lembra manter unha instantánea da túa base de datos se as cousas fallan, especialmente nun ambiente de produción.

Como eliminar (desinstalar) MongoDB

Para eliminar MongoDB, use o seguinte comando.

sudo apt remove mongodb-org

Isto eliminará MongoDB do teu sistema. Non obstante, quedarán moitos paquetes que xa non son necesarios. Para eliminar todo, use o seguinte comando.


sudo apt autoremove mongodb-org

O seguinte paso é se xa non queres usar, por exemplo, o repositorio da serie MongoDB 6.0, podes eliminalo con seguridade usando o seguinte comando.

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.0.list

Agora podes instalar unha rama alternativa do repositorio de MongoDB se o desexas.

Comentarios e conclusión

MongoDB é un poderoso sistema de base de datos orientado a documentos con moitos beneficios para a súa empresa. Clasifícase como unha base de datos NoSQL, que evita a estrutura tradicional de base de datos relacional baseada en táboas en favor de documentos tipo JSON con esquemas dinámicos. Isto fai que a integración de datos en certos tipos de aplicacións sexa máis fácil e rápida. Aínda que usa memoria para o almacenamento, tamén pode escribir datos no disco para que non perdas ningunha información se hai un corte de enerxía ou outro problema.


Non é o que buscabas? Proba a buscar titoriais adicionais.

Deixe un comentario